Esma-i idrisiye her ismin kaç kere okunduğu ve kısaca hangi amaç ile okunduğu

Bismillahirrahmanirrahiym 1- İzzet, şan ve şeref için 2- Bolluk ve huzur için 3- Hayırlara ve rahmeti ilahiyeye ulaşmak için 4- Kalbe huzur ve refah gelmesi için 5- Şifa için 6- Düşüncelerin isabetlenmesi ve hafızanın kuvvetlenmesi için 7- Nefsani tüm şerlerden men olmak için 8- Kötülüklere kalkan olarak 9- Kötülüklere buğz ederken okunur. Asıl adedi bin ama günlük 30 adette okunabilir. 10- Düşmana karşı okunur 11- Mal ve memuriyetin devamını sağlamak için okunur 12- Rızka ulaşmak ve başarı sağlamak için 13- Zorluklara karşı bir kılıç gibidir, herkesin okumasını arzu ederim. Günlük minimum adeti 30 ama daha fazla okunması daha güzeldir. 14- Zorluklara ve şerre karşı kılıçtır. Üstteki isimle birleştirilerek okunursa daha güzel olur. 15- Maddi ve manevi derece elde etmek için 16-

Devamı..

Hazed-Duaü Yukrau Akibe Delail-i Hayrat

Hazed-Duaü Yukrau Akibe Delail-i Hayrat Bisrnillahirrahmanirrahim.  Allahümmeşrah bis-salâti aleyhi sudurena ve yessir biha umurena ve ferric biha hümumena vekşif biha gu-mumena vağfir biha zünubena vakdı biha düyunena ve aslih biha ahvalena ve belliğ biha amalena ve takabbel biha tevbetena vağsil biha hubetena vansur biha hüccetena ve tahhir biha elsinetena ve anis biha vahşetena ver-ham biha gurbetena vec'alha nuren beyne eydina ve min halfina ve an eymanina ve an şemailina ve min fev-kına ve mın tahtina ve fihayatina ve mevtina.  BU DUA DALİİL-İ HAYRAT'IN HİTAMINDA OKUNACAKTIR   Rahman Rahim Olan Allah'ın Adı ile .. Allah'ım ona (Resulullah Efendimiz s.a.v.) okuduğumnuz salavat bereketi ile , sinelerimizi genişlet .  - O Salavat-ı şerife sebebi ile , işlerimizi bizim için genişlet - O Salavat-ı şerife sebebi ile

Devamı..

Veda Hutbesi

Veda HutbesiVeda Haccı'nda Hz. Muhammed (sav)'in Yaptığı  Konuşmanın Tam Metni Allah'a hamd olsun. O'nu över, O'na şükrederiz. O'ndan medet umarız. O'ndan bağışlanma dileriz, tevbe ederek O'na ita­ate yöneliriz. Nefislerimizin kötülük telkin­lerinden ve kötü ameller işlemesinden Al­lah'a sığınırız. Allah kime doğruyu göste­rirse, kimse onu hak yoldan uzaklaştıra­maz. Kimin de hak yoldan uzaklaşmasına özgürlük tanırsa, kimse ona doğruyu gös­teremez. Tek Allah'tan başka tanrı olma­dığını, ilahlığında, otoritesinde, mülkün­de, tasarruflarında ortağı bulunmadığını kabul ve tasdik ederim. Muhammed'in O'nun kulu ve Rasûlü olduğunu kabul ve tasdik ederim. (1) Ey Allah'ın kulları, size Allah'a sığın­manızı, emirlerine yapışmanızı, günahlar­dan arınmanızı, azabından korunmanızı öğütlerim. Size tekrar tekrar,

Devamı..

HAFTALIK MUHAFAZA DUASI - ( En geç Salı günü ikindi namazından sonra )

HAFTALIK MUHAFAZA DUASI - ( En geç Salı günü ikindi namazından sonra )Müsnedü'l-Firdevs isimli eserinde zikredilen bir hadis-i şerife göre ; Her kim salı günü ( en geç ikindiden sonra ) üç kere :  haftalık korunma duası Ey Allah ! Ey belalardan kafi gelen ! Bela daha gökten inmeden önce belalara karşı bizi kafi gel" Derse bir salıdan diğer salıya kadar muhafaza olunur (Ebu bekr el -Attas , et-Tezkiru'l-Mustafa, sh:158) Maü'l-ayneyn Hazretlerinin ehli hayrdan ve ehli ilimden olan güvenilir zatlardan naklettiğine göre , her çarşamba gecesi yani salıyı çarşambaya bağlayan gece akşamla yatsı arasında :    okumaya devam eden kişiyi Allah-u Te'ala o sene inecek bütün belalardan muhafaza eder ( Na'tü'l-bidayat , sh:168)

Devamı..

ERBAİNİ İDRÎSİYYE (ÎDRÎS (Aleyhisselâm)A ÖĞRETİLEN KIRK İSM-İ ŞERİFİN TAMAMI ) - GÜNLÜK VİRD 1

ERBAİNİ İDRÎSİYYE (ÎDRÎS (Aleyhisselâm)A ÖĞRETİLEN KIRK İSM-İ ŞERİFİN TAMAMI ) - GÜNLÜK VİRD 1Muham med ibni Hatîruddîn (Kuddise Sirmhu)mm beyanı veçhile; "Bu ism-i şeriflerin tamamına sabah namazından sonra üç kere yahut ikindiden sonra b«ş kere vird tarîki üzere devam eden kişi keşf-i kulûb (kalpleri keşfetme) makamına erişir. Bu ism-i şeriflerin ardından ihtitâm ve isticâbet dualarını da okur."  Bu ism-i şeriflere her gün bir kere dahi devam eden kişi müdavimlerinden kabul edilerek bereketlerine nail olur.     Bu ism-i şeriflere her gün bir kere dahi devam eden kişi müdavimlerinden kabul edilerek bereketlerine nail olur. (Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhıı'l-esmâi'l-erbdîn, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, Ayasofya, no:3358, verak:142, Yazma Bağışlar, no:2773, verak:2, Beyazıd Devlet, no: 1256, verak:26, Allâme Şeyh Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye fi'l-esmâi 'I-İdrîsiyyeti

Devamı..

ZALİM VE KÖTÜ İNSANLARDAN KORUNMA DUASI

ZALİM VE KÖTÜ İNSANLARDAN KORUNMA DUASIAmr bin İban anlatıyor: "Haccac-ı Zalim, Enes (Radıyalahu Anh)'\ kendisine getirmem için görevliler ve atlar ile beni gönderdi. Enes'in yanına geldiğimde kapısının önünde oturuyordu. Beni görünce ayaklarını uzatıverdi. Ona: - Müminlerin Emiri'nin davetini kabul et, dedim. Bana: - Emir kimdir? Dedi. - Haccac'dır, dedim. Bunun üzerine Enes (Radıyallahu Anh) bana şöyle dedi: - Allah onu sürüm sürüm süründürsün. Demek o senin arkadaşın. O çok azıtıp sapıttı, Kuran'a ve sünnete uymadı, onlara muhalefette bulundu. Allah-ü Teala ondan intikamını alacaktır. - Çok konuşma Haccac'ın davetini kabul et, dedim. Bunun üzerine Enes (Radıyallahu Anh) bizimle gelerek Haccac'ın karşısına çıktı. Haccac ona sordu: - Sen Enes misin? - Evet, ben Enes İbni Malik'im. - Benim aleyhime beddua edip, tenkid

Devamı..

Evliyaların Özellikleri

Sâlimiye Tarikatının müessisi, büyük mutasavvıf Ebû Abdullah Muhammed b. Salim el-Basrî'ye soruldu. "Halkın arasından evliya ne gibi hususiyetleriyle seçilip tanınabilir, teşhis edilebilir? Cevap olarak şu yedi sıfatı saydı: 1- Dillerinin tatlılığı ve hoş sohbetliliğiyle, 2- Ahlâklarının güzelliğiyle, 3- Yüzlerinin güleçligiyle, 4- Canlarının cömertliğiyle, 5- Muhalefet ve itirazlarının azlığryla, 6- Kendilerinden özür dileyip, hatalannın afvını İsteyen kimselerin mazeretlerini kabul etmeleriyle, 7- Bütün halka, mahlûkâta, insanların—ister sâlih, ister günahkâr olsun—cümlesine karşı tam bir sevgi ve şefkat göstermeleriyle... temyiz ve teşhis olunurlar." buyurdu. Bu sıfatları iyi belleyiniz, sevgili okuyucular!

Devamı..

Vehhabilik nedir ve ilk Nerede ilan edilip yaygıınlaşmııştır

Vehhabilik nedir ve ilk Nerede ilan edilip yaygıınlaşmııştırCübbeli Ahmet  Hoca Vehabiler hakkında Konuşmaları  :  http://www.youtube.com/watch?v=1iI6qyrb8mg  http://www.youtube.com/watch?v=qYeAI_1eAOY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=TcOzFCwCugc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=rR9PEF9IVp8&feature=related Diğer :  http://www.youtube.com/watch?v=wei9npmbihg&feature=related Vehhabiliği kuran, Mehmed bin Abdülvehhabdır. İngiliz casuslarından, Hempher’in tuzağına düşerek, ingilizlerin (İslamiyet’i imha) etmek çalışmalarına alet oldu.  [İngiliz Casusunun İtirafları kitabında, Vehhabiliğin kuruluşu uzun anlatılmaktadır. Bu kitabı, www.hakikatkitabevi.com adresinden okuyabilir ve temin edebilirsiniz.]  Eline geçirdiği, ibni Teymiye’nin Ehl-i sünnete uymayan kitaplarını okumuş, (Şeyh-i necdi) diye meşhur olmuştu.

Devamı..
Etiket Bulutu